Obchodní podmínky

Obchodné podmínky a reklamačný poriadok v slovenčine.

 

La Rambla s.r.o.

IČ: 01454315, DIČ: CZ01454315

se sídlem Pode Dvory 2914, PSČ 323 00 Plzeň

 (dále "Prodávající")

Tyto obchodní podmínky (dále též „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), jinak občanským zákoníkem.

 

Vymezení pojmů

Prodávajícím je pro účely těchto OP obchodní společnost La Rambla s.r.o., IČ: 01454315. Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své běžné podnikatelské činnosti.

Kupujícím je pro účely těchto OP každý zákazník Prodávajícího, který závazně objedná dodání zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese outdoormarket.cz (dále též „E-shop“) .

Spotřebitelem je pro účely těchto OP Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřebitelskou smlouvou se pro účely těchto OP považuje každá kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřená v E-shopu Prodávajícího.

 

Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje tímto ve smyslu § 1843 ve spojení s § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, že:

1) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. dle podmínek poskytovatele Vašich telefonních či internetových služeb)

2) požaduje úhradu celé kupní ceny před dodáním zboží kupujícímu a v případě platby převodem na účet Prodávajícího před odesláním zboží kupujícímu, jiné zálohy Prodávající nepožaduje,

3) neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění,

4) neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou,

5) v případě, že kupujícím uzavírá kupní smlouvu distančním způsobem ve smyslu § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, a současně jako spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak) ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž Prodávající takové smlouvy neuzavírá;

Toto odstoupení musí spotřebitel, zaslat na adresu sídla Prodávajícího. Nedílnou přílohou těchto OP je vzorový formulář odstoupení od smlouvy.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel má dále povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

6) Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy. Prodávající se zavazuje přednostně usilovat o mimosoudní vyřešení sporu s kupujícím, pokud jej kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporu probíhá osobním jednáním mezi kupujícím a prodávajícím, nebo písemně, a to dle volby kupujícího. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění a nevylučuje ani neomezuje oprávnění každé ze smluvních stran obrátit se s uplatněním svých nároků na soud.

 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Jednání o uzavření smlouvy

1. Kupující činí závaznou objednávku zboží prezentovaného Prodávajícím na internetové adrese E-shopu formou vyplnění a odeslání elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách E-shopu. Součástí objednávky je i prohlášení Kupujícího o akceptaci těchto OP, které jsou v plném znění uveřejněny na internetových stránkách E-shopu. Bez potvrzení akceptace těchto OP je objednávka Kupujícího neplatná.

2. Kupující akceptací těchto OP bere na vědomí, že projev vůle Prodávajícího spočívající v uveřejnění sortimentu zboží Prodávajícího na internetové adrese E-shopu včetně uveřejnění ceny zboží je závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 občanského zákoníku učiněnou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty Prodávajícího schopnosti plnit ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Doručením platné objednávky Prodávajícímu je kupní smlouva uzavřena. O doručení objednávky bude Kupující bez zbytečného odkladu vyrozuměn prostřednictvím e-mailu zaslaného Prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.

4. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží nebo v případě ztráty Prodávajícího schopnost plnit dodávku objednané zboží je Prodávající oprávněn odmítnou akceptovat doručenou objednávku, vyrozumí-li bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Kupujícího. Žádné ze smluvních stran v takovém případě nevzniká právo na plnění vůči druhé smluvní straně. Smluvní strany sjednávají tuto podmínku jako rozvazovací a kupní smlouva v takovém případě bez dalšího zaniká.

 

Dodání zboží

1. Prodávající je povinen dodat objednané zboží Kupujícímu v dodací lhůtě, která je závislá na Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží. Dodací podmínky jsou blíže specifikovány v dodacích podmínkách, které jsou uveřejněny na internetových stránkách E-shopu v sekci Vše o nákupu. Odesláním objednávky Kupující tyto dodací podmínky bez výhrad akceptuje.

2. Pro účely těchto OP se zboží považuje za dodané:

a) Převzetím zboží Kupujícím v provozovně Prodávajícího,

b) Předáním zboží Kupujícímu na adrese určené Kupujícím, zajišťuje-li dopravu Prodávající pro Kupujícího na náklady Kupujícího,

c) Předáním zboží k dopravě, zajišťuje-li dopravu Kupující na vlastní náklady prostřednictvím třetí osoby, kterou si sám zvolil.

3. Náklady na dopravu nese Kupující, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno v individuálním případě jinak, zejména při odběru většího množství zboží nebo zboží větší hodnoty.

4. Prodávající nenese odpovědnost a není v prodlení s dodáním zboží v důsledku a po dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely těchto OP považují zejména, nikoliv však výhradně, živelné katastrofy, stávky, dopravní a letecké nehody.

5. Nebezpečí škody na zboží předchází z Prodávajícího na Kupujícího dodáním zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího dodáním zboží a úplným zaplacením kupní ceny včetně všech případných smluvních sankcí a/nebo zákonných sankcí.

Vady plnění

Plnění Prodávajícího se považuje za vadné, nebylo-li zboží dodáno Kupujícímu v ujednaném množství či jakosti (dále jen „vady plnění“). V takovém případě vzniká Kupujícímu právo, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, či dodáním chybějící věci; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o vadě plnění věděl, vědět měl nebo mohl, nebo dokonce tuto vadu sám způsobil. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady plnění, která se projeví v době 24 měsíců od převzetí věci. To neplatí u věcí zužitkovatelných, na nichž je vyznačena doba trvanlivosti kratší.

 

Reklamační řád

1. Kupující je povinen vady plnění oznámit Prodávajícímu před uplynutím doby 24 měsíců ode dne převzetí zboží, a to písemně na adresu sídla Prodávajícího, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy se Kupující o této vadě zboží dozvěděl anebo dozvědět mohl a měl při náležité péči a běžné obezřetnosti. Zároveň je Kupující povinen na své vlastní náklady doručit Prodávajícímu reklamované zboží k posouzení oprávněnosti reklamace a jejímu vyřízení.

2. Písemné oznámení dle odst. 1 tohoto Reklamačního řádu musí obsahovat:

a) jméno, příjmení a adresu Kupujícího,

b) číslo a datum objednávky,

c) specifikaci uplatňované vady tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou,

d) informaci o tom, zda se jedná o vadu zjevnou nebo skrytou a odstranitelnou či neodstranitelnou,

e) skutečnosti rozhodné pro posouzení včasnosti uplatnění vady zboží,

f) nárok uplatňovaný Kupujícím z této vady,

g) datum a vlastnoruční podpis Kupujícího.

3. Kupující tímto výslovně souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn reklamaci bez dalšího odmítnout, nebude-li písemné oznámení a reklamované zboží doručeno Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto Reklamačního řádu a/nebo nebude-li splňovat podmínky dle odst. 2 tohoto reklamačního řádu. Nároky Kupujícího z předmětné vady zboží tím zanikají.

4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jejího písemného oznámení Kupujícím. O výsledku reklamačního řízení je Prodávající povinen v této lhůtě Kupujícího informovat. Uzná-li Prodávající reklamaci jako důvodnou, je povinen současně nahradit Kupujícímu náklady reklamačního řízení, pokud je Kupující uplatní a prodávajícímu prokáže.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě spotřebitelského sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je spotřebitel ve smyslu § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http://adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online zřízenou Evropskou komisí na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující akceptací těchto OP výslovně prohlašuje, že se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího souhlasí, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího dodavatel nepředává žádné další osobě s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely dopravy zboží Kupujícímu.

Zpracování osobních údajů

 

 1. Kupující akceptací těchto OP bere na vědomí, že Prodávající jako správce ve smyslu ve smyslu čl. 4 nařízení GDPR bude zpracovávat jeho osobní údaje, a to pro účely splnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím a dále pro účely splnění zákonných povinností Prodávajícího. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány výhradně v rozsahu, v jakém je Prodávajícímu sdělil vyplněním objednávkového formuláře. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání záruční lhůty na dodané zboží anebo službu, nejvýše však po dobu 24 měsíců ode dne akceptace těchto OP, nevyžaduje-li zvláštní zákon lhůtu delší.

 

 1. Osobní údaje Kupujícího jsou Prodávajícím plně zabezpečeny proti zneužití, a to jak po technické, tak po organizační stránce. Prodávající nepředá bez dodatečného jednoznačně a srozumitelně vyjádřeného svobodného souhlasu Kupujícího jeho osobní údaje žádné třetí osobě s výhradou externích dopravců pro účely splnění smluvních povinností anebo osobám, jimž je povinen tyto údaje sdělit v rámci plnění svých zákonných povinností.

 

 1. Prodávající tímto informuje Kupujícího o tom, že jako subjekt údajů mám právo požadovat přístup ke svým osobním údajům evidovaným správcem, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na jejich omezení, a že má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, to vše v mezích stanovených nařízením GDPR. Za týchž podmínek má Kupující právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

 1. Kupující je oprávněn ve všech záležitostech týkajících se zpracování jeho osobních údajů kontaktovat Prodávajícího písemně v jeho sídle nebo e-mailem prostřednictvím e-mailové adresy obchod@outdoormarket.cz.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uveřejněném na internetových stránkách e-shopu outdoormarket.cz v sekci Obchodní podmínky v den uzavření kupní smlouvy a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím. V případě rozporu mezi vlastní kupní smlouvou a těmito OP má přednost kupní smlouva. V případě rozporu mezi kupní smlouvou včetně OP a právním řádem ČR vyvolané zejména změnou právního řádu ČR po dni účinnosti kupní smlouvy a OP budou na právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím přímo aplikovány příslušné obecně závazné právní předpisy ČR.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2014

 

 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde.

 


Slovenská republika

Obchodné podmienky

La Rambla s.r.o.

IČ: 01454315, DIČ: CZ01454315

so sídlom Podo Dvory 2914, PSČ 323 00 Plzeň, Česká republika

 (Ďalej "predávajúci")

Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež "OP") bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), Inak občianskym zákonníkom.

 

Vymedzenie pojmov

Predávajúcim je pre účely týchto OP obchodná spoločnosť La Rambla s.r.o., IČO: 01454315. Predávajúci pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej bežnej podnikateľskej činnosti.

Kupujúcim je pre účely týchto OP každý zákazník Predávajúceho, ktorý záväzne objedná dodanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho umiestneného na internetovej adrese outdoormarket.cz (ďalej tiež "E-shop").

Spotrebiteľom je pre účely týchto OP Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľskú zmluvou sa pre účely týchto OP považuje každá kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom uzavretá v E-shope Predávajúceho.

 

Oznámenie pred uzavretím zmluvy

Predávajúci oznamuje týmto v zmysle § 1843 v spojení s § 1820 zákona č. 89/2012 Zb., V platnom znení, že:

1) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby (tj. Podľa podmienok poskytovateľa Vašich telefónnych či internetových služieb)

2) požaduje úhradu celej kúpnej ceny pred dodaním tovaru kupujúcemu a v prípade platby prevodom na účet Predávajúceho pred odoslaním tovaru kupujúcemu, iné zálohy Predávajúci nepožaduje,

3) neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie,

4) neuzatvára zmluvy na dobu neurčitú,

5) v prípade, že kupujúcim uzatvára kúpnu zmluvu dištančným spôsobom v zmysle § 1820 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., v platnom znení, a súčasne ako spotrebiteľ v zmysle § 419 zákona č. 89/2012 Zb., v platnom znení, má právo od zmluvy odstúpiť (nie je nižšie uvedené inak) v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o

 1. a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
 2. b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
 3. c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru, pričom predávajúci takéto zmluvy neuzatvára;

Toto odstúpenie musí spotrebiteľ, zaslať na adresu sídla Predávajúceho. Neoddeliteľnou prílohou týchto OP je vzorový formulár odstúpenie od zmluvy.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

 

 1. a) o poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 4. d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 5. e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 6. f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 7. g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 8. h) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 9. i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 10. j) o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 11. k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
 12. l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

 

5) V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Spotrebiteľ má ďalej povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo.

6) Všetky spory medzi predávajúcim a kupujúcim budú s konečnou platnosťou riešené všeobecnými súdmi. Predávajúci sa zaväzuje prednostne usilovať o mimosúdne vyriešenie sporu s kupujúcim, pokiaľ ho kupujúci neodmietne. Mimosúdne riešenie sporu prebieha osobným rokovaniam medzi kupujúcim a predávajúcim, alebo písomne, a to podľa voľby kupujúceho. Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb. O mediácii, v platnom znení ani arbitrážou podľa zákona č. 216/1994 Zb. O rozhodcovským a výkone rozhodcovských nálezov, v platnom znení a nevylučuje ani neobmedzuje oprávnenie každej zo zmluvných strán obrátiť sa s uplatnením svojich nárokov na súd.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

 

Rokovania o uzavretí zmluvy

 

 1. Kupujúci činí záväznú objednávku tovaru prezentovaného Predávajúcim na internetovej adrese E-shope formou vyplnení a odoslaní elektronického formulára umiestneného na internetovej stránke E-shope. Súčasťou objednávky je aj vyhlásenie Kupujúceho o akceptácii týchto OP, ktoré sú v plnom znení dostupné na internetových stránkach E-shope. Bez potvrdenia akceptácie týchto OP je objednávka Kupujúceho neplatná.
 2. Kupujúci akceptáciou týchto OP berie na vedomie, že prejav vôle Predávajúceho spočívajúci v uverejnenie sortimentu tovaru Predávajúceho na internetovej adrese E-shopu vrátane uverejnenie ceny tovaru je záväznou ponukou v zmysle § 1732 Občianskeho zákonníka urobenú s výhradou vyčerpania zásob alebo straty Predávajúceho schopnosti plniť vo zmysle § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka.
 3. Doručením platnej objednávky Predávajúcemu je kúpna zmluva uzatvorená. O doručenie objednávky bude Kupujúci bez zbytočného odkladu upovedomený prostredníctvom e-mailu zaslaného Predávajúcim na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke.
 4. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru alebo v prípade straty Predávajúceho schopnosť plniť dodávku objednaný tovar je predávajúci oprávnený odmietnu akceptovať doručenú objednávku, vyrozumie ak bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti Kupujúceho. Žiadne zo zmluvných strán v takom prípade nevzniká právo na plnenie voči druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany dojednávajú túto podmienku ako rozväzovaciu a kúpna zmluva v takom prípade bez ďalšieho zaniká.

Dodanie tovaru

 1. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar Kupujúcemu v dodacej lehote, ktorá je závislá na Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru. Dodacie podmienky sú bližšie špecifikované v dodacích podmienkach, ktoré sú dostupné na internetových stránkach E-shope v sekcii Všetko o nákupe. Odoslaním objednávky Kupujúci tieto dodacie podmienky bez výhrad akceptuje.
 2. Na účely týchto OP sa tovar považuje za dodaný:
 3. a) Prevzatím tovaru Kupujúcim v prevádzke Predávajúceho,
 4. b) Odovzdaním tovaru Kupujúcemu na adrese určenej Kupujúcim, ak zabezpečuje dopravu predávajúci pre Kupujúceho na náklady Kupujúceho,
 5. c) Odovzdaním tovaru k doprave, ak zabezpečuje dopravu Kupujúci na vlastné náklady prostredníctvom tretej osoby, ktorú si sám zvolil.
 6. Náklady na dopravu znáša Kupujúci, ak nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté v individuálnom prípade inak, najmä pri odbere väčšieho množstva tovaru alebo tovaru väčšie hodnoty.
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť a nie je v omeškaní s dodaním tovaru v dôsledku a po dobu pôsobenia vyššej moci. Za vyššiu moc sa pre účely týchto OP považujú najmä, nie však výhradne, živelnej katastrofy, štrajky, dopravné a letecké nehody.
 8. Nebezpečenstvo škody na tovare predchádza z Predávajúceho na Kupujúceho dodaním tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho dodaním tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane všetkých prípadných zmluvných pokút a / alebo zákonných sankcií.

 

Chyby plnenia

Plnenie Predávajúceho sa považuje za chybné, ak nebolo tovar dodaný Kupujúcemu v dohodnutom množstve či kvality (ďalej len "vady plnenia"). V takom prípade vzniká Kupujúcemu právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou, či dodaním chýbajúce veci; nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím veci o vade plnení vedel, vedieť mal alebo mohol, alebo dokonca túto vadu sám spôsobil. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady plnenia, ktorá sa prejaví v dobe 24 mesiacov od prevzatia veci. To neplatí pri veciach zužitkovatelných, na ktorých je vyznačená doba trvanlivosti kratšia.

Reklamačný poriadok

 

 1. Kupujúci je povinný vady plnenia oznámiť Predávajúcemu pred uplynutím doby 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, a to písomne ​​na adresu sídla Predávajúceho, najneskôr však do 5-tich pracovných dní odo dňa, keď sa Kupujúci o tejto chybe tovaru dozvedel alebo dozvedieť mohol a mal pri náležitej starostlivosti a bežné obozretnosti. Zároveň je Kupujúci povinný na svoje vlastné náklady doručiť Predávajúcemu reklamovaný tovar na posúdenie oprávnenosti reklamácie a jej vybavenie.

 2. Písomné oznámenie podľa ods. 1 tohto Reklamačného poriadku musí obsahovať:

 3. a) meno, priezvisko a adresu Kupujúceho,

 4. b) číslo a dátum objednávky,

 5. c) špecifikáciu uplatňované vady tak, aby nebola zameniteľná s inou,

 6. d) informáciu o tom, či sa jedná o vadu zjavnú alebo skrytú a odstrániteľnú či neodstrániteľnú,

 7. e) skutočnosti rozhodné pre posúdenie včasnosti uplatnenie vady tovaru,

 8. f) nárok uplatňovaný Kupujúcim z tejto vady,

 9. g) dátum a vlastnoručný podpis Kupujúceho.

 10. Kupujúci týmto výslovne súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený reklamáciu bez ďalšieho odmietnuť, ak nebude písomné oznámenie a reklamovaný tovar doručený Predávajúcemu v lehote uvedenej v ods. 1 tohto Reklamačného poriadku a / alebo ak nebude spĺňať podmienky podľa ods. 2 tohto reklamačného poriadku. Nároky Kupujúceho z predmetnej vady tovaru tým zanikajú.

 11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote 30-tich dní odo dňa jej písomného oznámenia Kupujúcim. O výsledku reklamačného konania je predávajúci povinný v tejto lehote Kupujúceho informovať. Ak uzná predávajúci reklamáciu ako odôvodnenú, je povinný súčasne nahradiť Kupujúcemu náklady reklamačného konania, ak je Kupujúci uplatní a predávajúcemu preukáže.

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade spotrebiteľského sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je spotrebiteľ v zmysle § 14 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu u Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredné inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http: // adr .coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotrebiteľ môže tiež využiť platformu pre riešenie spotrebiteľských sporov online zriadenú Európskou komisiou na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. V znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci akceptáciou týchto OP výslovne prehlasuje, že so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze Predávajúceho súhlasí, a to v rozsahu a za podmienok stanovených v zákone č. 101/2000 Zb., V platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje Kupujúcich predávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely dopravy tovaru Kupujúcemu.

 

Spracovanie osobných údajov

Kupujúci akceptáciou týchto OP berie na vedomie, že predávajúci ako správca v zmysle v zmysle čl. 4 nariadenia GDPR bude spracovávať jeho osobné údaje, a to na účely splnenia zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim a ďalej pre účely splnenia zákonných povinností Predávajúceho. Osobné údaje Kupujúceho budú spracovávané výhradne v rozsahu, v akom je Predávajúcemu oznámil vyplnením objednávkového formulára. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania záručnej lehoty na dodaný tovar alebo službu, najviac však po dobu 24 mesiacov odo dňa akceptácie týchto OP, nevyžaduje ak osobitný zákon lehotu dlhšiu.

Osobné údaje Kupujúceho sú Predávajúcim plne zabezpečené proti zneužitiu, a to ako po technickej, tak po organizačnej stránke. Predávajúci neodovzdá bez dodatočného jednoznačne a zrozumiteľne vyjadreného slobodného súhlasu Kupujúceho jeho osobné údaje žiadnej tretej osobe s výhradou externých dopravcov na účely splnenia zmluvných povinností alebo osobám, ktorým je povinný tieto údaje oznámiť v rámci plnenia svojich zákonných povinností.

Predávajúci týmto informuje Kupujúceho o tom, že ako subjekt údajov mám právo požadovať prístup k svojim osobným údajom evidovaným správcom, na ich opravu alebo vymazanie, prípadne na ich obmedzenia, a že má právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, to všetko v medziach stanovených nariadením GDPR. Za rovnakých podmienok má Kupujúci právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov, Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kupujúci je oprávnený vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov kontaktovať Predávajúceho písomne ​​v jeho sídle alebo e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy obchod@outdoormarket.cz.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné v znení uverejnenom na internetovej stránke e-shopu outdoormarket.cz v sekcii Obchodné podmienky v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. V prípade rozporu medzi vlastnou kúpnou zmluvou a týmito OP má prednosť kúpna zmluva. V prípade rozporu medzi kúpnou zmluvou vrátane OP a právnym poriadkom ČR vyvolané najmä zmenou právneho poriadku ČR po dni účinnosti kúpnej zmluvy a OP budú na právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim priamo aplikované príslušné všeobecne záväzné právne predpisy ČR.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. februára 2014

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.