⚡ Využijte dodatečné slevy na vybrané značky a ušetřete ⚡

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost La Rambla s.r.o., IČ: 01454315, DIČ: CZ01454315, se sídlem Pode Dvory 2914, PSČ 323 00 Plzeň zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28468 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Tyto obchodní podmínky (dále též „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), jinak občanským zákoníkem.

Kupujícím je pro účely těchto VOP každý zákazník Prodávajícího, který závazně objedná dodání zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese outdoormarket.cz (dále též „E-shop“) .

Spotřebitelem je pro účely těchto VOP Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřebitelskou smlouvou se pro účely těchto VOP považuje každá kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřená v E-shopu Prodávajícího.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Prodávajícím je považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele obsažená v článku II VOP, Reklamační řádPodmínky ochrany osobních údajů a dokument Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky. 

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující mailem při odeslání zboží Prodávajícím

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje tímto ve smyslu § 1843 ve spojení s § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. dle podmínek poskytovatele Vašich telefonních či internetových služeb)
 2. požaduje úhradu celé kupní ceny před dodáním zboží kupujícímu a v případě platby převodem na účet Prodávajícího před odesláním zboží kupujícímu, jiné zálohy Prodávající nepožaduje,
 3. neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění,
 4. neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou,
 5. v případě, že kupujícím uzavírá kupní smlouvu distančním způsobem ve smyslu § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, a současně jako spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak) ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
 6. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 7. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 8. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž Prodávající takové smlouvy neuzavírá;

Toto odstoupení musí spotřebitel, zaslat na adresu sídla Prodávajícího. Nedílnou přílohou těchto OP je vzorový formulář odstoupení od smlouvy.

 

III. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy Kupujícím Spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží a to tím, že zakoupené zboží zašle zpět spolu s vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy na adresu La Rambla s.r.o., Boettingerova 2a, 301 00 Plzeň.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 1. Odstoupení od smlouvy Kupujícím Podnikatelem

Kupujícímu podnikateli může být ze strany Prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující podnikatel bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vracenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli.

 1. Odstoupení od smlouvy Prodávajícím

Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

  

IV. Jednání o uzavření smlouvy

 1. Kupující činí závaznou objednávku zboží prezentovaného Prodávajícím na internetové adrese E-shopu formou vyplnění a odeslání elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách E-shopu. Součástí objednávky je i prohlášení Kupujícího o akceptaci těchto OP, které jsou v plném znění uveřejněny na internetových stránkách E-shopu. Bez potvrzení akceptace těchto OP je objednávka Kupujícího neplatná.
 2. Kupující akceptací těchto OP bere na vědomí, že projev vůle Prodávajícího spočívající v uveřejnění sortimentu zboží Prodávajícího na internetové adrese E-shopu včetně uveřejnění ceny zboží je závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 občanského zákoníku učiněnou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty Prodávajícího schopnosti plnit ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. Doručením platné objednávky Prodávajícímu je kupní smlouva uzavřena. O doručení objednávky bude Kupující bez zbytečného odkladu vyrozuměn prostřednictvím e-mailu zaslaného Prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.
 4. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží nebo v případě ztráty Prodávajícího schopnost plnit dodávku objednané zboží je Prodávající oprávněn odmítnou akceptovat doručenou objednávku, vyrozumí-li bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Kupujícího. Žádné ze smluvních stran v takovém případě nevzniká právo na plnění vůči druhé smluvní straně. Smluvní strany sjednávají tuto podmínku jako rozvazovací a kupní smlouva v takovém případě bez dalšího zaniká.

V. Dodání zboží

 • Prodávající je povinen dodat objednané zboží Kupujícímu v dodací lhůtě, která je závislá na Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží. Dodací podmínky jsou blíže specifikovány v dodacích podmínkách, které jsou uveřejněny na internetových stránkách E-shopu v sekci Vše o nákupu. Odesláním objednávky Kupující tyto dodací podmínky bez výhrad akceptuje.
 • Pro účely těchto OP se zboží považuje za dodané:
  1. Převzetím zboží Kupujícím v provozovně Prodávajícího,
  2. Předáním zboží Kupujícímu na adrese určené Kupujícím, zajišťuje-li dopravu Prodávající pro Kupujícího na náklady Kupujícího,
  3. Předáním zboží k dopravě, zajišťuje-li dopravu Kupující na vlastní náklady prostřednictvím třetí osoby, kterou si sám zvolil.
 • Náklady na dopravu nese Kupující, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno v individuálním případě jinak, zejména při odběru většího množství zboží nebo zboží větší hodnoty.
 • Prodávající nenese odpovědnost a není v prodlení s dodáním zboží v důsledku a po dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely těchto OP považují zejména, nikoliv však výhradně, živelné katastrofy, stávky, dopravní a letecké nehody.
 • Nebezpečí škody na zboží předchází z Prodávajícího na Kupujícího dodáním zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího dodáním zboží a úplným zaplacením kupní ceny včetně všech případných smluvních sankcí a/nebo zákonných sankcí.

VI. Vady plnění

Plnění Prodávajícího se považuje za vadné, nebylo-li zboží dodáno Kupujícímu v ujednaném množství či jakosti (dále jen „vady plnění“). V takovém případě vzniká Kupujícímu právo, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, či dodáním chybějící věci; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o vadě plnění věděl, vědět měl nebo mohl, nebo dokonce tuto vadu sám způsobil. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady plnění, která se projeví v době 24 měsíců od převzetí věci. To neplatí u věcí zužitkovatelných, na nichž je vyznačena doba trvanlivosti kratší.

VII. Reklamační řád

 • Kupující je povinen vady plnění oznámit Prodávajícímu před uplynutím doby 24 měsíců ode dne převzetí zboží, a to písemně na adresu sídla Prodávajícího, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy se Kupující o této vadě zboží dozvěděl anebo dozvědět mohl a měl při náležité péči a běžné obezřetnosti. Zároveň je Kupující povinen na své vlastní náklady doručit Prodávajícímu reklamované zboží k posouzení oprávněnosti reklamace a jejímu vyřízení.
 • Písemné oznámení dle odst. 1 tohoto Reklamačního řádu musí obsahovat:
  1. jméno, příjmení a adresu Kupujícího,
  2. číslo a datum objednávky,
  3. specifikaci uplatňované vady tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou,
  4. informaci o tom, zda se jedná o vadu zjevnou nebo skrytou a odstranitelnou či neodstranitelnou,
  5. skutečnosti rozhodné pro posouzení včasnosti uplatnění vady zboží,
  6. nárok uplatňovaný Kupujícím z této vady,
  7. datum a vlastnoruční podpis Kupujícího.
 • Kupující tímto výslovně souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn reklamaci bez dalšího odmítnout, nebude-li písemné oznámení a reklamované zboží doručeno Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto Reklamačního řádu a/nebo nebude-li splňovat podmínky dle odst. 2 tohoto reklamačního řádu. Nároky Kupujícího z předmětné vady zboží tím zanikají.
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jejího písemného oznámení Kupujícím. O výsledku reklamačního řízení je Prodávající povinen v této lhůtě Kupujícího informovat. Uzná-li Prodávající reklamaci jako důvodnou, je povinen současně nahradit Kupujícímu náklady reklamačního řízení, pokud je Kupující uplatní a prodávajícímu prokáže.

 

VIII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě spotřebitelského sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je spotřebitel ve smyslu § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http://adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.czSpotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online zřízenou Evropskou komisí na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující akceptací těchto OP výslovně prohlašuje, že se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího souhlasí, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně č. 101/2000 Sb., v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely dopravy zboží Kupujícímu.

X. Zpracování osobních údajů 

 • Kupující akceptací těchto OP bere na vědomí, že Prodávající jako správce ve smyslu ve smyslu čl. 4 nařízení GDPR bude zpracovávat jeho osobní údaje, a to pro účely splnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím a dále pro účely splnění zákonných povinností Prodávajícího. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány výhradně v rozsahu, v jakém je Prodávajícímu sdělil vyplněním objednávkového formuláře. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání záruční lhůty na dodané zboží anebo službu, nejvýše však po dobu 24 měsíců ode dne akceptace těchto OP, nevyžaduje-li zvláštní zákon lhůtu delší.
 • Osobní údaje Kupujícího jsou Prodávajícím plně zabezpečeny proti zneužití, a to jak po technické, tak po organizační stránce. Prodávající nepředá bez dodatečného jednoznačně a srozumitelně vyjádřeného svobodného souhlasu Kupujícího jeho osobní údaje žádné třetí osobě s výhradou externích dopravců pro účely splnění smluvních povinností anebo osobám, jimž je povinen tyto údaje sdělit v rámci plnění svých zákonných povinností.
 • Prodávající tímto informuje Kupujícího o tom, že jako subjekt údajů mám právo požadovat přístup ke svým osobním údajům evidovaným správcem, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na jejich omezení, a že má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, to vše v mezích stanovených nařízením GDPR. Za týchž podmínek má Kupující právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.
 • Kupující je oprávněn ve všech záležitostech týkajících se zpracování jeho osobních údajů kontaktovat Prodávajícího písemně v jeho sídle nebo e-mailem prostřednictvím e-mailové adresy obchod@outdoormarket.cz.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy. Prodávající se zavazuje přednostně usilovat o mimosoudní vyřešení sporu s kupujícím, pokud jej kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporu probíhá osobním jednáním mezi kupujícím a prodávajícím, nebo písemně, a to dle volby kupujícího. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění a nevylučuje ani neomezuje oprávnění každé ze smluvních stran obrátit se s uplatněním svých nároků na soud.

 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uveřejněném na internetových stránkách e-shopu outdoormarket.cz v sekci Obchodní podmínky v den uzavření kupní smlouvy a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím. V případě rozporu mezi vlastní kupní smlouvou a těmito OP má přednost kupní smlouva. V případě rozporu mezi kupní smlouvou včetně OP a právním řádem ČR vyvolané zejména změnou právního řádu ČR po dni účinnosti kupní smlouvy a OP budou na právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím přímo aplikovány příslušné obecně závazné právní předpisy ČR.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2022

 

 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde.